Cukr krystal Cukr krupice Cukr moučka
Nacházíte se v sekci: Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů


Hanácká potravinářská společnost s. r. o., se sídlem Maloprosenská 238, 751 21 Prosenice, IČ: 619 75 290, jako správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen Nařízení GDPR) a s dalšími právními předpisy.

Správce osobních údajů:

Hanácká potravinářská společnost s. r. o., se sídlem Maloprosenská 238, 751 21 Prosenice, IČ: 619 75 290

Kontakt na odpovědnou osobu:

581 299 358 / info@hps.cz

Správce zpracovává osobní údaje získané především od subjektů údajů.

Osobní údaje jsou správcem zpracovávány pomocí automatizovaných postupů i bez pomoci automatizovaných postupů, zpracování provádí odpovědní zaměstnanci správce a dále zpracovatelé, kteří byli k tomu správcem pověřeni na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Nařízením GDPR.

Agenda Účel zpracování Kategorie osobních údajů Právní titul Doba uložení nebo lhůta pro výmaz Kategorie příjemců
Dodavatelé cukrové řepy a další dodavatelé Zajištění dodávky zboží a služeb pro správce jméno, příjmení, sídlo, e – mail, telefon, IČ, DIČ plnění smlouvy po dobu plnění smlouvy a do nejsou promlčení práv ze smlouvy plus jeden rok nejsou
Kamerový systém Zajištění bezpečnosti osob, monitoring podobizna oprávněný zájem správce 7 dnů nejsou
Návštěvní kniha Zajištění bezpečnosti osob, monitoring osob v areálu jméno, příjmení, bydliště, (obec), registrační značka oprávněný zájem správce do uplynutí proml. lhůty u práva na náhradu škody (10 let) nejsou
Obchodní sdělení Seznámení zákazníka s marketingovou nabídkou jméno, příjmení, e – mail, telefon, IP adresa oprávněný zájem správce (§ 7 zákona č. 480/2004 Sb.) po dobu nezbytně nutnou nebo do podání námitky nejsou
Prezentace správce webové stránky Shromažďování poptávek a nabídek uchazečů o zaměstnání, info o kontaktních osobách správce jméno, příjmení, tel., e – mail, životopis uchazeče oprávněný zájem správce, souhlas po dobu nezbytně nutnou nejsou
Systém odběratelů Plnění smlouvy, komunikace s odběrateli jméno, příjmení, bydliště, sídlo, IČ, DIČ, číslo účtu plnění smlouvy po dobu plnění smlouvy a do promlčení práv ze smlouvy plus jeden rok nejsou
Vedení účetnictví Plnění právních povinností v souvislosti s vedením účetnictví jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, adresa pro doručování, sídlo, datová schránka, IČ/DIČ, bankovní spojení, podpis splnění právní povinnosti 5 let u neplátců DPH, 10 let u plátců DPH správce daně

Právním titulem se rozumí podmínka, bez které není zpracování Vašich osobních údajů možné. Zpracovávat Vaše osobní údaje může správce pouze tehdy, pokud k tomu má alespoň jeden z právních titulů, které jsou vymezeny v čl. 6 odst. 1 písm. a) až f) Nařízení GDPR.

Správce je oprávněn nebo povinen Vaše osobní údaje zpracovávat a mít je uloženy pouze po stanovenou dobu.

Příjemcem Vašich osobních údajů se rozumí další osoby, kterým jsou osobní údaje předávány. Pokud je v tabulce uvedeno „nejsou“, pak to znamená, že je nikomu nepředáváme.

Nezpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů.

Nemáme v úmyslu předávat Vaše osobní údaje mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci.

V případě, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Plnění smlouvy“ dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR, potřebujeme Vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění.

V případě, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Splnění právní povinnosti“ dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR, potřebujeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků po dobu stanovenou příslušným právním předpisem.

V případě, že je vymezen jako právní titul zpracování oprávněný zájem správce, rozumí se tímto:

u agendy „Kamerový systém“

Provozování kamerového systému lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. Tímto oprávněným zájmem je zájem správce na ochraně jeho majetku, zajištění a sledování bezpečného přístupu a pohybu v prostorách správce, bezpečnosti zaměstnanců a dalších osob, zajištění důkazu pro případ šetření bezpečnostního incidentu nebo protiprávního jednání. Správce provozuje kamerový systém takovým způsobem, aby byly zásahy do Vašich práv, zejména do Vašeho práva na soukromí, co nejmenší. Záznamy z kamerových systémů jsou proto uchovávány pouze po dobu 7 dnů od jejich pořízení a následně jsou automaticky smazány; archivovány jsou v nezbytném rozsahu pouze záznamy, které zachycují osobu páchající přestupek nebo trestný čin. Archivované části záznamů jsou předány Policii ČR, správce je nezveřejňuje.

u agendy „Návštěvní kniha“

Vedení Návštěvní knihy lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. Tímto oprávněným zájmem je zájem správce na ochraně jeho majetku, zajištění a sledování bezpečného přístupu a pohybu v prostorách správce, bezpečnosti zaměstnanců a dalších osob, zajištění důkazu pro případ šetření bezpečnostního incidentu nebo protiprávního jednání. Vaše osobní údaje jsou archivovány v nezbytném rozsahu. Archivované části záznamů jsou předány Policii ČR, správce je nezveřejňuje.

u agendy „Obchodní sdělení“

Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu (bod 47 odůvodnění Obecného nařízení GDPR). Byly naplněny předpoklady dle ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. (získání kontaktu při předchozím poskytnutí služby) a dále lze přihlédnout ke skutečnosti, že z Vaší strany může kdykoliv dojít k odmítnutí dalšího zasílání obchodních sdělení Vaší osobě. Nejeví se proto, že Vaše zájmy či základní práva a svobody vyžadující ochranu Vámi dobrovolně poskytnutých osobních údajů mají přednost před oprávněnými zájmy správce na zasílání obchodních sdělení. Z Vaší strany bylo rovněž možné důvodně očekávat zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení. Proto má správce za to, že právním základem dalšího zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení Vaší osobě je tak oprávněným zájem správce.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v souladu s účelem uvedeným shora.

Subjekty údajů mají tato práva:

Dle čl. 15 obecného nařízení GDPR mají subjekty údajů právo na přístup, které umožňuje subjektu údajů zjistit, zda a případně jaké údaje o jeho osobě správce zpracovává a uchovává, účel, právní základ, způsob a dobu zpracování a příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny. Stejně tak má každý subjekt údajů právo na kopie všech osobních údajů, které o něm správce zpracovává. Tím by však nikdy neměla být dotčena práva ostatních (zejména právo na ochranu jejich osobních údajů, ale rovněž se může jednat o ochranu duševního vlastnictví či obchodního tajemství), případně ohrožena národní bezpečnost. Subjekty údajů také mají být informováni o tom, zda jsou jeho osobní údaje využívány k automatickému rozhodování nebo profilování. V této souvislosti má subjekt údajů právo dozvědět se také, jaké postupy, význam a předpokládané důsledky takové zpracování může představovat.

Dle čl. 16 obecného nařízení GDPR mají subjekty údajů právo na opravu, které umožňuje subjektu údajů dožadovat se nápravy v případě, kdy zjistí, že evidované údaje jsou nesprávné, nepřesné nebo neúplné. Správce osobních údajů musí zajistit provedení opravy bez zbytečného odkladu. Za tímto účelem správce zajistí vhodný jednotný postup pro podávání a vyřizování žádostí, např. prostřednictvím online žádostí o opravu.

Dle čl. 17 obecného nařízení GDPR mají subjekty údajů právo na výmaz (neboli právo být zapomenut), které umožňuje subjektu údajů požadovat odstranění svých údajů z evidence správce, pokud nastane některý z těchto případů:

 • Osobní údaje jsou evidovány a zpracovávány protiprávně, např. uplynula stanovená doba zpracování;
 • zpracování bylo založeno na souhlasu, který byl odvolán, a zároveň neexistuje jiný právní důvod pro jejich zpracování;
 • rodič nesouhlasí se zpracováním osobních dat svého dítěte (pokud se jedná o zpracování údajů na základě souhlasu pro služby informační společnosti).
 • osobní údaje již nejsou pro účel, pro který byly uchovávány a zpracovávány, potřeba;
 • subjekt údajů vznese námitku proti zpracování založeném na oprávněných zájmech správce osobních údajů a tyto oprávněné zájmy nepřeváží zájem na ochraně osobních údajů občana.
V případě uplatnění práva na výmaz je subjekt údajů oprávněn požadovat výmaz všech výskytů a odkazů na jeho osobní údaje ve všech jejich kopiích.

Dle čl. 18 obecného nařízení GDPR mají subjekty údajů právo na omezení zpracování, které ukládá správci osobních údajů omezit zpracovávání osobních údajů občana z následujících důvodů:

 • Pokud subjekt údajů namítá, že zpracovávané údaje jsou nepřesné, je možné požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření přesnosti osobních údajů;
 • jestliže pro zpracování osobních údajů neexistuje právní základ, může subjekt údajů místo výmazu požadovat omezení zpracování (tedy aby je správce po vymezenou dobu pouze uchoval, avšak jinak nezpracovával);
 • ačkoli osobní údaje již nejsou potřeba pro vytyčený účel správce, mohou být i nadále potřebné pro občana, např. pro obhajobu případných právních nároků;
 • jestliže subjekt údajů již vznesl námitku proti zpracování údajů, je oprávněn zároveň požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření, zda oprávněné zájmy správce převáží nad zájmy subjektu údajů.

Dle čl. 20 obecného nařízení GDPR mají subjekty údajů právo na přenositelnost, které umožňuje subjektu údajů získat své osobní údaje ve strukturované strojově čitelné podobě. Rovněž může požadovat, aby tyto údaje byly předány přímo jinému správci, pokud je to (technicky) možné a proveditelné. Právo se však uplatní pouze v případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu či smlouvě.

Právo vznést námitku

Dle čl. 21 obecného nařízení GDPR mají subjekty údajů právo vznést námitky, které umožňuje subjektu údajů ohradit se proti zpracování jeho osobních údajů založeném na oprávněném nebo veřejném zájmu správce osobních údajů. V případě námitek subjektu údajů má správce povinnost ověřit a řádně zdůvodnit, zda oprávněné či veřejné zájmy převažují nad zájmy subjektu údajů na ochraně jeho osobních údajů.

Tato práva mohou subjekty údajů uplatnit:

 1. ústně – v sídle správce, kdy bude ověřena Vaše totožnost podle občanského průkazu či jiného dokladu totožnosti, bez ověření totožnosti není možné Vaši žádost přijmout,
 2. písemně – na adresu sídla správce, e – mailem, elektronickým podáním, s platným elektronickým podpisem, bez tohoto potvrzení totožnosti není možné Vaši žádost vyřídit.
 3. jakýmkoliv jiným způsobem umožňujícím správci ověřit, že subjekt údajů takové právní jednání učinil.

V případě pochybností ohledně Vaší totožnosti jsme oprávněni Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro její potvrzení.

Lhůta na zpracování žádosti:

Dle čl. 12 obecného nařízení GDPR budou žádosti zpracovány a vyřízeny do jednoho měsíce od jejich obdržení. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, zejména z důvodu komplexnosti a obtížnosti případu, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.

Pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů je prováděno v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
IČ : 70837627
www.https://www.uoou.cz

Hanácká potravinářská společnost s.r.o.

Copyright © 2022 Hanácká potravinářská společnost s.r.o.
Adresa: Maloprosenská 238, 751 21 Prosenice, IČ: 61975290, DIČ: CZ61975290